top of page
FerettiEstate_Pictograms_HouseSquare.jpg

Integritetspolicy

Inledning

Feretti Fastighetsmäkleri AB behandlar de personuppgifter som lämnas till fastighetsmäklare eller annan person ansluten till företagets koncept i enlighet med gällande lagstiftning inklusive dataskyddsförordningen (även kallad GDPR). Dataskyddsförordningen syfte är att skydda dina och andra enskilda individer mot att den personliga integriteten kränks vid behandling av personuppgifter. Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer, men är även aktuell vid manuella register som är sökbara på flera sätt. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en nu levande fysisk person såsom namn, adress och personnummer. I detta dokument redogör vi för hur Feretti Mäkleri AB behandlar de personuppgifter som registreras.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Feretti fastighetsmäkleri AB (orgnr. 556996-1542) med besöksadress Libergsgatan 12, 632 21 ESKILSTUNA  Email: susanne@ferettimakleri.com Telefon: 070-346 26 66

Hemsida: www.ferettimakleri.com

Samtycke

Vi registrerar och behandlar kunders, spekulanters och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Personuppgifter samlas in när en individ anlitar en fastighetsmäklare, är spekulant på en bostad, är köpare av en bostad, besöker vår hemsida, använder eller anmäler sig till våra tjänster, tar del av säljerbjudande, en kampanj eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. I huvudsak ska samtycke om att personuppgifter behandlas, inhämtas i förväg från den som ska registreras i enlighet med denna policy. Om samtycke inte inhämtats eller samtycke efterfrågats men inte givits, är det viktigt att personen vars personuppgifter behandlingen avser omgående informerar oss.

Registrering och behandling av personuppgifter är dock i viss omfattning nödvändig och lämplig även då den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Exempelvis kan det behövas för att vi ska kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Se vidare om syfte med behandlingen nedan.

Komplettering av uppgifter

För att vi ska kunna följa lagstadgat krav på god kund- och registervård kan vi behöva komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Exempel på detta är uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum.

Ändamål med behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är huvudsakligen för att fullgöra förmedlingsuppdrag och utföra andra typer av tjänster. Personuppgifterna används också för att vi ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och vidta åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att vi ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som enligt dataskyddsförordningen är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke.

Personuppgifterna används av oss för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, i marknadsföringssyfte, statistik samt för marknads- och kundanalyser. Bilder, förmedlade bostäders försäljningspriser och adresser kan var för sig eller tillsammans offentliggöras och publiceras på egna hemsidor eller på annat sätt användas i marknadsföring eller för nyhetsändamål.

De registrerade uppgifterna används även för att erbjuda registrerade andra boenderelaterade produkter och tjänster såsom bolån och försäkringar som tillhandahålls av oss och våra samarbetspartners.

Överföring av registrerade uppgifter

Vi kommer, efter inhämtat samtycke, att lagra och behandla uppgifter om objekts slutpris tillsammans med adress. Uppgifter om slutpris överförs till Hemnet Sverige AB (orgnr: 556536-0202) för lagring och behandling som underlag i statistiktjänster och för publicering på www.hemnet.se.

En fastighetsmäklare har enligt lag skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därför även komma att lämnas till FMI.

Cookies

Våra webbplatser kan använda sig av cookies för att fungera korrekt. Vi använder även cookies för att samla in besöksstatistik från våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator eller enhet. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för dig och andra användare, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål och val. En så kallad permanent cookie ligger kvar på din dator under en bestämd tid. Om du inte vill tillåta cookies så kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare så att cookies inte accepteras (hur du gör detta finner du i din webbläsares hjälpsidor). Om du inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsens funktionalitet.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter. Här följer en kort beskrivning av några av de viktigaste:

  • Rätt att få tillgång: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och information om hur dessa behandlas. Vem du vänder dig till vid en sådan förfrågan finns angivet under rubriken Personuppgiftsansvarig, högre upp i detta dokument.

  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

  • Rätt till rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

  • Rätt att återkalla samt rätt till invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att göra invändning mot behandlingen.

  • Rätt till invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Du har också rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (i Sverige är den aktuella tillsynsmyndigheten Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dessa rättigheter är inte absoluta utan det finns tillfällen då vi är skyldiga att behandla dina personuppgifter, exempelvis på grund av lagkrav, vilket kan medföra att du inte kan utnyttja rättigheterna ovan på det sätt du önskar.

Gallring av personuppgifter

Vi gallrar registrerade personuppgifter regelbundet och sparar aldrig uppgifterna längre än nödvändigt. Personuppgifter lagras av oss under den tid dessa behövs för de ändamål som är specificerade ovan. Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter samt tillser att dessa är aktuella. Vi radera så snart det är möjligt inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Personuppgifterna kan också raderas på begäran av dig om du använder dig av dina rättigheter beskrivna ovan.

bottom of page